Vijftien jaar: een vinnige tiener (1962-68) (1977)

door

Onze Oud-Leerlingenbond werd opgericht op 10 mei 1962 te 16.30 u. Vijftien jaar geleden dus. Wie toen geboren werd, is nu reeds een flinke tiener; onze bond is even vinnig! De "twaalf gezworenen" van de toenmalige "eerste economische" waren vier jaar lang de oudste klas van de school geweest. Met hen werd voor het eerst een hogere cyclus opgericht. Met hen moest men veelvuldige inspekties en een nauwkeurig-toeziende homologatiekommissie passeren. Met hen hadden direktie, leraars en sekretaris vele nieuwe zorgen en onzeker werk. Maar met hen ook leefde heel de schoolgemeenschap van vijftien jaar geleden mee in de vreugde van de eerste uitreiking van Getuigschriften Hoger Secundair Onderwijs.

De twaalf van E62 meenden dat hun klasgemeenschap zo maar niet mocht uiteenspatten op de eindmeet (hoogtepunt!) van hun S.J.B.-schooltijd. Want... dat was een fantastische tijd! Er moest hard, zeer hard gewerkt worden, niet alleen door de direktie, maar ook door de leerlingen! Niet alleen om administratieve redenen, maar vooral omdat onze school MENSEN de maatschappij wou insturen, waarop iedereen fier mocht zijn en waarnaar men kon opkijken als bekwame vaklui, maar vooral ook als goede en fijne mensen. Mensen die in staat zijn mee te werken aan het geluk en het welzijn van anderen, van hun gezin en van zichzelf. Mensen die de meegekregen wetenschap, opvoeding en christelijke levensvisie kunnen uitdragen in een pluralistische maatschappij.

Vandaag, vijftien jaar later, is het uitzicht van de school en haar gemeenschap van leerlingen, ouders, en voor een groot deel ook de leraars, totaal veranderd, maar wij menen dat de doelstellingen hierboven vermeld nog steeds even sterk en onveranderd nagestreefd worden. Ook HET element dat ons - oud-leerlingen - allen bindt blijft hetzelfde: S.J.B.-Westmalle heeft heel die tijd zonder onderbreking zijn allerbeste krachten ingezet om ons allen het BESTE mee te geven wat in zijn macht ligt: om te trachten ons op een optimale wijze voor te bereiden op onze taak in de samenleving. Het hoeft geen betoog dat dit een uiterst delikate opdracht is, maar wij menen dat dankzij een summum aan inzet en dankzij het doeltreffend aanwenden van het voor de hand zijnde talent, ons college daar op een voorbeeldige wijze in geslaagd is.

Wij danken daarvoor alle leraars en opvoeders en zeker ook de direkteurs: Broeder Felix Minner Zaliger, Broeder Juul Gysels, Dhr. Leopold Baeten pr., Dhr. Lodewijk Van Loo pr. en de direkteurs van de Voorb. Afdeling: Dhr. Flor Besters en thans dhr. Adriaan van Boxel. Maar wij danken ook niet in het minst onze ouders, die ons in staat stelden die heerlijke S.J.B.-tijd te mogen beleven.

Wat vooraf ging...

1954-1958: De regering Van Acker (met onderwijsminister Leo Collard) neemt maatregelen, bedoeld om de katholieke scholen, o.m. door het afschaffen van de werkingstoelagen, langzaam maar zeker te wurgen. Er barst in ons land een harde schoolstrijd los, die op 20 november 1958 zou eindigen met het 12-jarig schoolpakt, dat leidde tot de Onderwijswet van 29 mei 1959. Door deze wet werden de allerergste discriminaties t.o.v. het katholiek onderwijs ongedaan gemaakt. Hoewel het katholiek onderwijs nog steeds stiefmoederlijk werd behandeld, liet bedoelde onderwijswet het toe in leven te blijven, mits zuinig met de toelagen om te springen.

Einde 1958: Bij ons wordt de verdienstelijke Broeder Felix Minner opgevolgd door een jonge en energieke direkteur: Broeder Juul Gysels. Een groot probleem voor hem was de uitdrukkelijke vraag van de ouders der leerlingen uit de vierde moderne (toen de eindklasse op onze school) om een hogere cyclus op te richten. Zo moesten de leerlingen nadien niet meer naar Antwerpen, Turnhout of Hoogstraten verder studeren, ofwel onmiddellijk gaan werken, maar dan konden zij in hun eigen vertrouwd milieu hun hogere secundaire studiën verder zetten.

1959: Goed nieuws! Het stijgend leerlingenaantal in de 5de en 6de studiejaren lager onderwijs en in de zesde en vijfde moderne humaniora, de nieuwe beschikkingen van het schoolpakt en de dynamische ondernemingsgeest van direkteur Broeder Gysels, maken het mogelijk een Economische afdeling van de Hogere Graad op te richten vanaf het schooljaar '59-'60. De leerlingen konden dus blijven en in eigen school overgaan naar de 3de Economische.

Voorjaar 1962: Dezelfde leerlingen, ondertussen in de 1ste Economische gekomen, zien hun eindeksamens en hun vertrek van het Sint-Jan Berchmansinstituut naderen. Ondanks het beëindigen van hun middelbare studies groeit bij hen zienderogen het verlangen toch in kontakt te blijven met de school en met mekaar. Leerling Raymond Dupont (62EC) gaat namens heel de klas met een voorstel op zak praten met direkteur Gysels. Deze zegt hem zijn volledige steun toe, evenals zijn medewerking voor de oprichting en uitbouw van een oud-leerlingenbond, die hij met raad en daad zou blijven steunen.

Op 30 april '62 verstuurden we onze eerste omzendbrief naar de klasgenoten van de 1ste Economische om ons voorstel tot oprichting van een oud-leerlingenbond aan te kondigen.

10 mei 1962: De oud-leerlingenbond komt er!

Met de voltallige klas van E62 ging de stichtingsvergadering door. Op het programma: de doelstellingen, werkplannen en een ontwerp van voorlopige statuten. Meteen werd ook een voorlopig bestuur verkozen:

  1. voorzitter: Raymond Dupont (62EC)
  2. sekretaris: Juul Mintjens (62EC)
  3. penningmeester: Erik Van Eetvelde (62EC).

Leden: de negen overige klasgenoten.

Meteen kon alles voorbereid worden om het afscheid van de eerste promotie op 1 juli groots te vieren, zowel officieel (op de plechtige proclamatie) als officieus (studentengrappen en fuif). Na de zomervakantie verstuurden we op 25 oktober ons eerste tijdschriftje. Op 3 november volgde een eerste algemene bijeenkomst (definitieve statuten) en op 1 december incasseerden we onze eerste mislukking (dansavond met... 4 aanwezigen...)

In 1963

Lanceerden we op school een wedstrijd: "Prijs van de Oud-leerlingenbond", voor de leerlingen. Op 30 juni verdubbelde het ledenaantal, want de tweede promotie (E63) bood zich aan. Verdere aktiviteiten bleven willens nillens achterwege wegens de legerdienst van de voorzitter, studies en sportverplichtingen van de sekretaris en onbeschikbaarheid wegens een verkeersongeval van de penningmeester. Gelukkig hield Guido Van der Schoot (63EC) alles administratief netjes bij elkaar.

In 1964

Naast de bestuursvergaderingen hielden we (statutair) drie algemene bijeenkomsten: op 16 mei een gezellig koffiekoeken-samenzijn; op 12 september een tweede "koffieklatsch met een 33-centilitersalamander". Toen ook kozen we ons definitief bestuur: Op die manier werd Marc Verstraeten (62EC) de nieuwe sekretaris, werden Julien Huygelen (62EC), Jozef Van Hooghten (63EC) en Staf Vanneuville (64WA) bestuurslid. 2824 (63EC) werd hoofdverantwoordelijke van ons tijdschriftje met als redaktieleden: Jozef Van de Mieroop (63EC), Paul De Bie (64EC) en Roger Van der Schoot (64EC). Op 11 november voetbalden de oud-leerlingen tegen de kollegeleerlingen. Ze wonnen het pleit met 5-1 en verlustigden zich nadien op een heerlijk souper. Merk tevens op dat in 1964 voor het eerst een Wetenschappelijke A aan het kollege afgestudeerd was.

In 1965

Was de storm van de beginperiode wat geluwd en gingen we ook aan iets ernstigs denken: er werd een plaatsingsdienst opgericht. Maar ook organiseerden we op 20 februari een pracht van een dansavond in de garage van de familie Van Eetvelde. En op 2 oktober deden we het nog eens over in de kleine turnzaal van de school ("Dans- en Bieravond"). Omdat we nogal wat onervaren waren inzake OLB-werk en met het doel wat inspiratie en suggesties voor onze bond te verzamelen, namen we kontakt op met andere "grote" bonden en zo startten voorzitter Dupont en sekretaris Verstraeten met een informatieronde in andere oud-leerlingenbonden.

In 1966

Werden de resultaten van genoemde informatieronde merkbaar via de uitgave van een eerste "Jaarboek" (adressenlijst, studies, beroepen, e.d. van alle oud-leerlingen).

Op 5 februari hielden we in het Brouwershuis te Oostmalle een gespreksavond: "Geestelijke hygiëne bij verloving en huwelijk" o.l.v. leraar Roland Schoepen en met medewerking van de Turnhoutse gynaecoloog dr. H. Van der Pas. Alle jonggehuwde oud-leerlingen werden op 5 maart gevierd tijdens een dansavond in het Brouwershuis te Oostmalle.

Op 22 april: onze eerste abituriëntenavond met medewerking van de heren Van Hove (Etap Oostmalle), F. Derkinderen (legerdienst) en Dr. J.Couturier (Ufsia).

Onze Oud-leerlingenbond fungeert op 13 mei als initiatiefnemer en organisator van een provinciale vergadering van alle oud-leerlingenbonden uit het Katholiek Onderwijs van de provincie Antwerpen. De bijeenkomst had plaats in het Sint-Lievenskollege te Antwerpen. Aan onze bond werd de coördinatie van verdere kontakten toevertrouwd, terwijl we tevens als "provinciaal sekretariaat" mochten fungeren...

Op 22 mei trokken we in groep naar het Vlaams Nationaal Zangfeest in het Sportpaleis te Antwerpen.

15 oktober: een eerste "echte" oud-leerlingendag met: voetbal Leraars-OLB (2-4), een souper (beerkok 2778 (66EC)) en dansen met "The Gamblers" (S.J.B.-leerlingenorkestje met René Sansen (68EC) (slagwerk), Herman Broeckx (69WA) (gitaar) en Louis De Block (68EC) (akkordeon).

In 1967

Volgde de heer Leopold Baeten Broeder Juul Gysels op als direkteur van het kollege. Tien jaar geleden werd de verantwoordelijkheid over het kollege immers overgedragen van de Congregatie van Sint-Viator aan het Bisdom Antwerpen. Voor het eerst ook werden gehomologeerde getuigschriften uitgereikt aan de afgestudeerden van de afdeling Wetenschappelijke B.

Op 21 april waren ze erbij, toen we de abituriëntenavond van vorig jaar weer eens suksesvol overdeden.

Op 28 mei gingen we weer naar het Vlaams Nationaal zangfeest en op 11 november vierden we ons eerste lustrum met een Eucharistieviering, een feestzitting (hulde aan oud-directeur Gysels) en een dansavond met "De vrienden van Jerommeke".

Op 28 december: uitvaart van oud-leerlingen Nest Tilman (65EC) en Michel Dierckx (65EC), die tijdens de Kerstnacht verongelukten te Brive (Zuid-Frankrijk). Met deze twee overleden vrienden, hadden we meteen ook onze eerste droevige primeur.

In 1968

Moesten we, volgens ons nazicht, tot 20 april wachten op de eerste grote aktiviteit (want ondertussen zat het bestuur helemaal niet stil, maar vergaderde er rustig en lustig op los). Op 20 april dus hadden we Expohal te Deurne afgehuurd voor twee basketwedstrijden tegen de toenmalige provinciale kampioen Kimba. De scholieren (leerlingen van het kollege) verloren nét, maar onze eerste ploeg won. 's Avonds mislukte een nochtans zeer goed voorbereide en georganiseerde "tee-dansant" wegens te weinig aanwezigen.

Maar zes dagen later was de abituriëntenavond met dhr. Van Hove (Etap Oostmalle), dhr. Van Damme (toenmalig voorzitter oudervereniging) en prof. J. Joossens (Ufsia) beter dan ooit tevoren.

Op 30 juni werden het vierde en vijfde deel van Broeder Gysels' vijfluik afgewerkt. Met het afstuderen van de leerlingen uit de afdelingen Latijn-Wetenschappen en Latijn-Grieks, beschikt het kollege vanaf die datum over vijf volwaardige en volledig uitgebouwde humaniora-afdelingen in de hogere cyclus. De oud-leerlingendag van 19 oktober was daarentegen een van de minste uit de reeks tot op heden.

Raymond Dupont in Het Beertje, nr. 81 (mei 1977).

Klik hier voor het vervolg van dit artikel.