Een bekende schoolverlater: de heer Adriaan Van Boxel, schoolhoofd basisschool (1984)

door

In de tijd van de eerste "grote doorbraak" van onze toenmalige Broedersschool Sint-Jan Berchmansinstituut, de jaren 1958-65 werd ook onze lagere school volledig uitgebouwd. Daarvoor bestonden alleen het 5de en 6de leerjaar. Het was de tijd dat de directie de kandidaten zelf ging opzoeken. De heer Flor Besters werd schoolhoofd en bij de vele nieuwe jonge onderwijzers bevond zich ook de heer Adriaan van Boxel uit Meerle.

Na enkele jaren te zijn "ingewerkt" ging hij de cursussen volgen in het Hoger Opvoedkundig Instituut. Met sukses overigens. Misschien was dat één van de redenen, waarom hij enkele jaren later uit de gewone klas werd gehaald om zich bezig te houden met de vroegere zogenaamde "inhaalklas". Het lijkt een beetje de gewoonte te zijn dat de beste leerkrachten de moeilijkste gevallen toevertrouwd krijgen.

Dhr. Adriaan Van Boxel

In 1959 ging de heer Besters met pensioen. Ondanks het feit dat hij nog geen dertig jaar oud was werd de heer van Boxel tot zijn opvolger benoemd. Dat beloofde dus een heel lange carrière te worden. Het jonge schoolhoofd heeft zijn nieuwe opdracht - in een ietwat delicate situatie - tot ieders tevredenheid aangevat en tot een grote hoogte verheven. Hij liet niets onverlet om zich voortdurend verder te bekwamen. Hoe meer bekwaamheid iemand bezit, met des te meer gezag men kan optreden. En dat gezag heeft hij op een haast onmerkbare manier verworven. Hij had een speciale manier van optreden weliswaar: als gewone collega tussen de collega's, maar met een scherp doorzicht, met een rijke intellectuele achtergrond, met een zekerheid die rust uitstraalde. Als een probleem in zijn handen gegeven werd, kon men gerust zijn.

Die reputatie genoot hij bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat zullen de leden van de inspectie ook wel opgemerkt hebben, want erg vaak werd hij geraadpleegd en gevraagd aan pedagogische conferenties mee te werken en ze zelfs te leiden. Voor ingewijden lag het wel voor de hand dat de heer van Boxel het ooit wel eens "verder" zou brengen.

Kort na het behalen van het "Getuigschrift van Bekwaamheid voor het ambt van Rijksinspecteur over het Gesubsidieerd Basisonderwijs" werd hij "holderdebolder" per 1 juni benoemd tot Rijksinspecteur in het schoolkanton Diest, de bakermat van de H. Jan Berchmans!

We zullen zijn kennis, zijn inzet, zijn organisatietalent en andere talenten, zijn vriendschap en humor, ja we zullen gans zijn persoon op het college erg missen. Wij geloven dat iedereen op en van het college hem erg veel dank verschuldigd is voor die vijftien jaar briljant directeurschap over de basisschool.

Namens de oud-leerlingen wensen wij hem nog veel arbeidsvreugde in zijn nieuwe pedagogische taak. Zou hij het met de jaren nóg verder brengen??? In vorig nummer hebben wij reeds gemeld dat voorlopig de heer Guido Smolders tot waarnemend schoolhoofd werd aangesteld. Voor zijn definitieve opvolging wordt gewacht op de beslissing van de Inrichtende Macht.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 138 (juni 1984)

Dhr. Adriaan Van Boxel overleed in 1988.