Directeur Van Loo gaat met pensioen (1993)

door

Als een donderslag bij heldere hemel werd einde december 1966 aan de collegegemeenschap meegedeeld dat Broeder Overste Juul Gysels benoemd werd tot secretaris van het Bisdom Antwerpen. De verantwoordelijkheid over onze school werd door de Geestelijken van Sint-Viator overgedragen aan het Bisdom Antwerpen. Godsdienstleraar E.H. Leopold Baeten werd op 1 januari 1967 onze eerste diocesane directeur.

Opnieuw als een donderslag bij heldere hemel kwam einde augustus 1968 het bericht dat de heer Baeten zijn functie zou neerleggen. Vanaf 1 september 1968 werd een nieuwe directeur benoemd: de heer Van Loo. Een kwart eeuw geleden!

E.H. Van Loo

Voordien was de heer Van Loo o.a. nog wiskundeleraar geweest in het S.J.B.-college te Antwerpen en leraar wetenschappen aan het Sint-Stanislascollege te Berchem. Hij was bovendien diocesaan inspecteur wetenschappen.

Helemaal onbekend was het college van Westmalle niet voor de nieuwe directeur. Hij was al enkele keren op inspectie geweest. Het kan niet anders of hij heeft toen alleen maar gunstige verslagen mogen opstellen.

De benoeming van een nieuwe directeur was voor onze school dus een volkomen verrassing. Even grote verrassing voor gans de collegegeneenschap was de kordate manier waarop hij zijn taak aanvatte. Onder Broeder Gysels en de heer Baeten was onze school tot grote bloei gekomen. Resoluut werd dat beleid voortgezet, maar dan wel met een enorme schaalvergroting.

Terugblikken op een kwart eeuw directietaak van de heer Van Loo is aartsmoeilijk. Hoe meer moeite ik doe om enkele prestaties op een lijstje te schrijven, hoe meer ik vaststel dat ik onmogelijk onvolledig kan zijn. Enkele jaren geleden zegde Broeder Gysels me eens aan de telefoon iets in de aard van: "Die man verdient een monument". Maar dat monument staat er al! Al wie het college binnenkomt ziet niets dan monumenten: vóór, links, rechts en achter zich. Het indrukwekkende gebouwenpark is voor ruim 80% het resultaat van zijn persoonlijke onvermoeibare inzet. En de rest van de gebouwen (het monument van Broeder Gysels en van de heer Baeten...) werd voortdurend grondig aangepast aan de moderne noden van deze veeleisende tijd.

De materiële verwezenlijkingen vallen natuurlijk uiterlijk het meest op: de prachtige gebouwen, de inrichting van vaklokalen, de modernisering en organisatie van het internaat, de administratie, enz.

Zeer nauw aan het hart van directeur Van Loo lag het internaat. Eén van zijn grote principes: "Het college heeft een zeer belangrijke dienstverlenende taak", kon hij hier misschien best in daden omzetten. De zorg voor de internen, dag en nacht, zag hij als een apostolische taak van beschikbaarheid voor wie het nodig heeft. Directeur Van Loo stond dag en nacht ter beschikking en betekende zo een grote steunpilaar voor het college.

Een tweede grote doelstelling hangt nauw samen met bovengenoemde: onze leerlingen komen in de eerste plaats naar Westmalle om een goede opvoeding en een degelijk onderwijs te krijgen. Voor een goede opvoeding is een kordate maar menselijke aanpak nodig. Voortdurend durfde hij aan zijn personeel eisen stellen en offers vragen om de leerlingen in optimale omstandigheden op te leiden voor de toekomst. Wat ben je met een humanioradiploma als je nadien niet meekunt in het hoger onderwijs? Of als je niet geleerd hebt regelmatig te werken, orde op zaken te houden,... Of als je geen goed mens hebt leren worden, graag bereid anderen te helpen en zich ten dienste te stellen van de gemeenschap? Uit de studie-uitslagen van onze oud-leerlingen blijkt elk jaar weer opnieuw dat de grote meerderheid het, mits inzet, zeer behoorlijk doet in het hoger onderwijs.

Een derde grote doelstelling van de directeur leek ons de christelijke opvoeding. Die opdracht is in de loop van zijn ambtstermijn de moeilijkste en meest delicate geweest. De wereld en de maatschappij zijn zo enorm geëvolueerd dat zij opnieuw een grote nood heeft aan vaste waarden, die ze destijds heeft willen overboord gooien. Geld, sex en luxe zijn zowat de goden van deze tijd. Maar de échte God, die ons zo dicht nabij is, zien we vaak niet meer. Om die échte God te terug vinden, sta je als school vaak zo alleen.

Kijk eens, beste vrienden oud-leerlingen en andere lezers: we wilden ons op deze twee bladzijden slechts beperken tot enkele hoofdpunten, headlines. We zouden directeur Van Loo een groot onrecht aandoen als we het slechts hierbij zouden houden. In volgende nummers, na de vakantie, als de heer Van Loo het college effectief zal verlaten hebben, gaan we voort. We moeten het immers nog hebben over zijn bouwwerken, de onderwijshervormingen, zijn manier van werken, zijn persoonlijkheid en... ook even over de moeilijke jaren in het begin van zijn ambtsperiode.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 222 (juni 1993)

Lees ook: