Artikels van Herman Heylen en Jan Smets

Broeder Gysels (1958-1966) (2020)

In Het Beertje nr. 335 van juni 2018 kon u lezen over de oprichting van het college. De erfenis van E.H. Josef Ten Grootenhuysen, de grond waarop zich nu onze school bevindt, werd door testamentair uitvoerder E.H. Jozef Nelo, na bemiddeling door en financiële steun…

Het Groothuys (2018)

Het hoofdgebouw van het college kennen we onder de naam Groothuys. Spontaan zijn we geneigd te denken dat dit een verwijzing zou zijn naar de imposante omvang van het gebouw. Dit is misschien ten dele zo, maar in feite verwijst de naam naar een persoon…

Overdracht aan het bisdom (1967)

Halverwege de jaren 1960 was het onderwijsproject van het Instituut Sint-Jan Berchmans over de hele lijn een enorm succes. Maar intern kampte de congregatie van Sint-Viator met een groot probleem. Hoe zou men met het afnemende aantal geestelijken (nog zeven in 1962) het al maar…

Geschiedenis van de kleuterschool

In de loop van 1985 hadden de Zusters van het H. Hart van Jezus, beter gekend als het Instituut Van Celst, laten weten dat zij hun kleuterschooltje met internaat in de Eikendreef in Westmalle wensten te sluiten. Er kwam op die manier een einde aan…

De gemengdmaking van het college

Tot 1980 was het college uitsluitend een jongensschool met mannelijke leerkrachten en mannelijke internaatsmonitoren. En plots, in 1981, verschenen de eerste dames in de leraarskamer. Een voorteken, voor het korps... en voor het leerlingenpubliek! Want inderdaad, aan de ene kant bestond er groot ongenoegen dat…

De laatste geestelijken van Sint-Viator

Broeder Juul Gysels was omwille van zijn nieuwe functie indertijd verhuisd naar Antwerpen. Later keerde hij terug naar zijn familie en kwam uiteindelijk terecht in een rusthuis in Grobbendonk. Hij stierf in 2008 en schonk zijn lichaam aan de wetenschap. Pater Guillaume Plas had in…

Dhr. Alfons Goos, de eerste lekendirecteur

Na de pensionering van E.H. Van Loo werd de directeurspost niet langer door een priester bekleed. In 1993 verwelkomde men de eerste lekendirecteur in de persoon van Alfons Goos. Sinds hij afgestudeerd was aan de K.U.L. was hij in de school actief geweest als leraar…

E.H. Leo Van der Heyden, laatste priester op Sint-Jan

Na het vertrek van E.H. Van Loo, verbleef er nog maar één priester op het college, de legendarische sinjoor Leo Van der Heyden. Hoewel hij een diocesaan priester was, noemde men hem in de omgeving steevast 'de pater'. Hij bleef ook na zijn pensionering in…

Tijdschriften van het college

In de beginperiode van het college konden de leerlingen hun wetenschappelijke en literaire, stichtelijke en stoute pennenvruchten kwijt in hun lijfblad 'Viator' dat tot ver in de jaren zestig zou blijven bestaan. Na een tussenpauze zou het in de jaren zeventig opgevolgd worden door 'Klankbord',…

Van instituut naar college onder Br. Gysels (1958-1966)

Het schoolpact van 1958 maakte een einde aan de schoolstrijd, met een grotere gelijkschakeling van het officiële en het vrije onderwijs, en met behoud van de volledige vrijheid op pedagogisch gebied en voor het benoemen van personeel. Tot dan toe moest in de katholieke scholen…

Moeilijke jaren (1915-1958)

De Grote Oorlog bracht ook in Westmalle een grote chaos en onveiligheid teweeg. Het Sint-Jozefsgesticht werd gesloten; religieuzen, novicen en juvenisten – zo'n 70 in totaal – kregen een onderkomen in de benedictijnenabdij van Oosterhout in het 'vrije' Nederland. Een aantal onder hen werden opgeroepen…

Over de oprichting van het college (1910-1914)

In het begin van de 19de eeuw was ene E.H. Louis Querbes (1793-1859) pastoor in Vourles, een kleine parochie in het aartsbisdom Lyon. Bezorgd als hij was voor de opvoeding en het onderricht van de volkskinderen richtte hij daar in 1828 L’Institut des Clercs de Saint-Viateur…