Nieuwe leerplannen (2020)

door

De voorbije jaren is er in het Vlaams Parlement stevig gebakkeleid over de hervorming c.q. modernisering van het secundair onderwijs. Er tekenden zich grondige meningsverschillen af tussen verschillende politieke families en initiële plannen moesten grondig bijgestuurd worden. Wilde plannen voor een 'brede eerste graad' werden uiteindelijk opgeborgen en alle scholen in onze regio behielden hun profiel. Het hele proces resulteerde uiteindelijk wel in nieuwe leerplannen voor het Katholiek Onderwijs, met concrete gevolgen voor onze school. Dit zijn de opvallendste wijzigingen.

Het vak Engels zal vanaf nu reeds in het eerste jaar secundair onderwijs gedoceerd worden. Vroeger begon dit pas in het tweede middelbaar. Daarnaast is er een nieuw vak bijgekomen, 'Mens en samenleving', dat concreet zal ingevuld worden als financieel-economische educatie. Het leerplan ICT is meer geïntegreerd en te realiseren doorheen alle vakken en als projectwerk. Eveneens doorheen alle vakken moet er nu meer ingezet worden op attitudevorming: de opvoeding tot 'verantwoordelijke burger' is een stokpaardje van de politiek. Verder is er extra aandacht voor Frans door inzet op klassenoverstijgende differentiatie. Concreet betekent dit dat een derde leraar wordt toegevoegd voor 1 uur per week aan 2 klassen.

Uit: Het Beertje nr. 342 (februari 2020)