De oud-leerlingenbond: een selectie uit vijftig jaar wel en wee (2012)

door

Op 10 mei 1962 werd de oud-leerlingenbond van het Sint-Jan Berchmanscollege van Westmalle opgericht door de klasgemeenschap die op het punt stond om als allereerste het volledig secundair onderwijs in SJB te beëindigen. Het uitreiken van de eerste diploma’s einde juni, betekende de échte start... omdat vrienden belangrijk zijn!

Gedurende deze halve eeuw heeft ook onze oud-leerlingenbond bijna ononderbroken blijven werken aan het doel: het contact tussen oud-leerlingen onderling en tussen oud-leerlingen en het college in stand houden en stimuleren. Omdat vrienden belangrijk zijn!

Sommige activiteiten werden een grandioos succes. Maar onze halve eeuweling heeft ook tegenslagen en mislukkingen moeten incasseren. Daar moet men leren mee leven. Wat we dan ook deden.

Na vijftig jaar hebben we ruim vierduizend afgestudeerde oud-leerlingen, voorlopig (?) verdeeld over twee generaties, want ook veel zonen en dochters zijn ondertussen in het voetspoor van hun ouders getreden.

Gans de voorbije periode hebben vele bestuursleden belangeloos creatief gedacht, gepland, gewerkt... Het bestuur is een samenhangende ploeg van echte vrienden die graag openstaat voor nieuwe medewerkers.

Aan iedereen die heeft meegeholpen: vijftig maal vijftig maal dank!

Hierna volgt een selectie uit 50 OLB-jaren. Met eerbied en respect geven we tot slot ook een lijst van de oud-leerlingen die ons sinds de stichting in 1962 helaas veel te vroeg ontvallen zijn (voor zover hun namen ons bekend zijn).

 • Koffiekoekensalamander. De allereerste bijeenkomst van SJB-oud-leerlingen ging door in een lokaaltje van de kelder in het Groothuys. Koffiekoeken met... koffie natuurlijk. Wat later herhaald werd in het zaaltje van "De Kroon" met nadien een studentikoze salamander.
 • De Olsijabe-prijs. (Wat een woord was dat? De eerste letters van Oud-Leerlingenbond Sint-Jan Berchmanscollege) Een eenvoudige quiz met weetvragen voor de leerlingen. Het bleef bij één editie.
 • Oud-leerlingendag. Voetbalmatch op "Den Blauwvoet": oud-leerlingen tegen de leraars. De uitslag zijn we vergeten. Nadien een fijn feestmaal in het zaaltje van Lies, gevolgd door een dansavondje met het orkestje "The Gamblers" (drie toenmalige leerlingen). Vanwaar die meisjes kwamen? Weten we niet meer!
 • Plaatsingsdienst. Via contacten en relaties met overheid en bedrijfsleven vacatures opsporen en doorgeven aan werkzoekende oud-leerlingen. Na een aantal jaren opgedoekt wegens het bestaan van meer professionele instanties.
 • "Geestelijke hygiëne bij verloving en huwelijk". Gespreksavond in "Het Brouwershuis" te Oostmalle onder leiding van een SJB-leraar, bijgestaan door een onverwacht aanwezige gynaecoloog.
 • Abituriëntenavond. Aangeboden aan de laatstejaarsen. Voorstelling oud-leerlingenbond. Gratis maaltijd met uitgebreide koude schotel. Enkele weetjes over de legerdienst. "Menselijke aspecten bij de overgang van de humaniora naar het hoger onderwijs" (spreker: universiteitsprofessor). "Menselijke aspecten bij de overgang naar het beroepsleven" (spreker: pesoneelschef). Na enkele jaren konden oud-leerlingen de taak als spreker en gespreksleider overnemen. Zeer interessante en druk bijgewoonde vrijdagavonden. Toen universiteiten en hogescholen zélf infoavonden op professionele basis gingen organiseren verdwenen onze eigen informatieve abituriëntenavonden.
 • Belangrijke contacten. Als "beginnende oud-leerlingenbond" trokken we naar de oud-leerlingenbonden van andere colleges met als doel wat bij te leren en inspiratie op te doen voor onze eigen werking. Het leidde tot interessante samenwerking (Sint-Lievenscollege Antwerpen, Sint-Henricusinstituut Antwerpen, Sint-Jan Berchmanscollege Mol e.a.)
 • Provinciale en nationale werking. Onze OLB organiseerde tweemaal een vergadering voor de oud-leerlingenbonden van alle katholieke secundaire scholen van de provincie. Doel: via contacten en samenwerking ideeën opdoen voor eigen werking en steun aan het katholiek onderwijs in het algemeen. Sommige bonden hadden wel wat drempelvrees voor een permanent overkoepelend orgaan. Jaren nadien waren we in Brussel aanwezig bij de oprichting van een "Confederatie van oud-leerlingenbonden van het katholiek onderwijs" Na enkele jaren verdienstelijk werk is ook deze werking blijkbaar uitgedoofd.
 • Eerste lustrum (1967). Oud-leerlingendag op het college met een eucharistieviering ter nagedachtenis van de overledenen, receptie, feestmaal en gezellig samenzijn. Nadien stuurde Broeder Overste ons volgend bericht: "Na de prachtig geslaagde lustrumviering kan ik niet nalaten jullie te feliciteren voor de fijne organisatie. Jullie mogen fier zijn op het bereikte resultaat, zowel wat de opkomst als wat de standing betreft. Bij de oprichting van de oud-leerlingenbond was het dát waarvan ik droomde." Ook de jaren nadien organiseerden we jaarlijks een succesvolle oud-leerlingendag met ongeveer hetzelfde programma met veel oud-leerlingen en helaas veel te weinig aanwezige (oud-)leraars.
 • Sport. In 1968 organiseerden we onder impuls van enkele verwoede basketliefhebbers in de Expohal te Deurne een basketwedstrijd van onze oud-leerlingen tegen de plaatselijke club Kimba (voorwedstrijd en hoofdwedstrijd). ’s Avonds gezellige avond in "De Kroon" te Westmalle met optreden van "De Duks".
 • Jaarboek. Een volledige alfabetische adressenlijst van alle oud-leerlingen naar het voorbeeld van de OLB Sint-Lievenscollege Antwerpen. Na drie fijne edities opgedoekt, vooral wegens te duur.
 • Kleinkunst. (1969). Een optreden van de Hasseltse radioman en kleinkunstenaar Louis Verbeeck, begeleid door Raf Deckers op de piano. En ook een bijdrage van een talentvolle oud-leerling-humorist.
 • 1969. De studentencontestatie in Frankrijk en Duitsland bereikte ook Vlaanderen. Onze school en zelfs de oud-leerlingenbond ontsnapten er niet aan. De werking van onze OLB werd een aantal maanden opgeschort en de ondervoorzitter werd even voorzitter ad interim.
 • 1970. De werking van de oud-leerlingenbond werd terug opgestart met een gedeeltelijk vernieuwd en dubbel enthousiast bestuur. De activiteiten werden hervat en "Het Beertje" maakte zijn wederoptreden.
 • Gespreksavond. (1973) "Het gezin, cel van de maatschappij" onder leiding van een redactielid van het tijdschrift "Mensen Onderweg" en van "Kerk en Leven".
 • Autozoektocht (24 nov. 1973) ondanks de oliecrisis, gevolgd door een volledig programma oud-leerlingendag.
 • Oud-leerlingendagen. Jaarlijks terugkerende activiteit met receptie, feestmaaltijd en gezellige avond. In 1974 konden we genieten van het optreden van de zanggroep "Frank, Bob en Zussen" met een selectie van middeleeuwse liedjes.
 • Informatica. Een OLB-bestuurslid organiseerde in de leeszaal een reeks informatieavonden over basis- en grondprincipes van de informatica. Een nieuw fenomeen dat nu in onze samenleving, ook in de oud-leerlingenbond, volledig is ingeburgerd.
 • Egypte. (1977) Een dia-avond door een oud-leerling over het oude en moderne Egypte voor de oud-leerlingen én voor de SJB-internen.
 • Kerstreceptie. Op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie organiseerden we jaarlijks een gratis kerstreceptie met belegde broodjes, versnaperingen, cider en fruitsap. Elke oud-leerling was er welkom, al werd na enkele jaren de nadruk gelegd op de afgestudeerden van 5 en 15 jaar geleden. Om financiële en praktische redenen wordt de jaarlijkse kerstreceptie, met spijt in het hart, niet meer georganiseerd.
 • Mosselavond. Eerste bijeenkomst voor de pas afgestudeerden einde oktober. Mosselen à volonté (of uitgebreide koudeschotel) met lekkere frieten en... bijhorend drankje. Eerst in de "Lamme Goedzak" te Zoersel, nadien ook in het Salphenhof te Oostmalle en "De Kasteelhoeve" te Westmalle. Na een aantal jaren vonden de pas-afgestudeerden het allemaal te duur voor de arme studenten. Na de mosselavonden volgden de pitta-avond en tenslotte de huidige instuifavond.
 • Activiteiten college. Onze OLB heeft vijftig jaar lang alle mogelijke steun verleend aan de opendeurdagen of Sint-Jansfeesten (ooit met bodega en later café "Het Heimwee" en in 2004 een wandelzoektocht), de Sint-Jansbals, de turnfeesten, de grote quizavond. Met veel genoegen hebben we telkens alle oud-leerlingen uitgenodigd op de grote activiteiten van het college.
 • Jubileumviering (1987). Het college bestond toen 75 jaar en dat werd natuurlijk uitvoerig gevierd. Ook de werking 25 jaar oud-leerlingenbond ging niet onopgemerkt voorbij.
 • Gemengdmaking. Sinds 1983 werden meisjes alleen maar toegelaten in de Latijnse studierichtingen. Overschakelen naar de moderne richtingen was niet toegestaan, tenzij zij naar een andere (meisjes)school zouden gaan. Een aantal ouders stapten naar de rechter om een overgang in eigen school op te eisen. Onze OLB steunde die actie financieel.
 • Meisjes. We mochten de meisjes-leerlingen na hun afstuderen in 1989 verwelkomen in onze oud-leerlingenbond. Twee van hen kwamen meteen in het OLB bestuur. Een van hen werd ondervoorzitter.
 • Brunch. Om de vijfde verjaardag van hun afstuderen te vieren namen we een aantal jaren deel aan de brunch op zondagmorgen in het Vlimmershof. Voor sommigen was het te vroeg in de morgen of te duur.
 • Non Sens. (1996) Musical in de Arenbergschouwburg te Antwerpen met bekende acteurs. Onze OLB werkte mee aan propaganda en organisatie van deze voor SJB-ouders en oud-leerlingen gereserveerde opvoering.
 • Diest (1999). Leerlingen van alle Sint-Jan Berchmansscholen van Vlaanderen vierden in Diest de 400ste verjaardag van de geboorte van Sint Jan-Berchmans. Daags nadien organiseerde onze OLB in samenwerking met het SJB-college van Diest en de toeristische dienst voor alle oud-leerlingen van dezelfde tien SJB-scholen een wandelzoektocht door de stad. Nadien eucharistieviering in de Sint-Sulpitiuskerk. 's Avonds een plechtigheid met prijsuitreiking en receptie in het stadhuis van Diest.
 • Voordrachtavonden. Van 2008 tot 2010 organiseerden we elk jaar een voordrachtavond door oud-leerlingen. Onderwerpen: kanker, de dood in Vlaanderen, verhalen uit Darfoer, het migrantenbeleid in Europa, het leven van een anesthesist en het VRT-nieuws. Er ligt een lijstje klaar om deze activiteit verder te zetten als de gelegenheid zich voordoet.
 • OLB digitaal (2009) Het versturen van "Het Beertje" en andere post was een massaal werk en een onbetaalbaar gebeuren geworden. De enige optie om onze werking verder te zetten was het opstarten van digitale zendingen. Dankzij de kennis en de goede wil van enkele bestuursleden werd dit mogelijk.
 • Huidige activiteiten. We verwelkomen de pas-afgestudeerde oud-leerlingen met een instuifavond: de eerste ervaringen in het hoger onderwijs. Wie vijf jaar afgestudeerd is, kan dit komen vieren tijdens de lustrum-ontmoetingsavond. De jubileumavond is een top-activiteit met aperitief, feestmaal en een lange babbelavond en –nacht. Elk jaar geven we de "prijs van de oud-leerlingenbond". Natuurlijk is er ook ons belangrijkste contactmiddel: "Het Beertje". Een halve eeuw lang!

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 310 (mei 2012)