In memoriam: de heer August Schryvers

door

5 april jl. overleed, gans onverwacht, de heer August Schryvers, op de leeftijd van 39 jaar.

De heer August Schryvers was verschillende jaren leraar op ons kollege (eerst full-time leraar wiskunde-wetenschappen en klastitularis, nadien part-time leraar Aardrijkskunde Hogere Cyclus). Hij was een man die steeds wilde verder bouwen. Als leraar volgde hij cursussen hogere opvoedkunde en behaalde tevens universitaire diploma's. Hij werd nationaal V.S.O.-coordinator van het Katholiek Onderwijs te Brussel en de laatste jaren was hij directeur van het Technisch Instituut Heilig Graf te Turnhout.

In Het Beertje nr. 63 van mei 1975 publiceerden wij een interview met de heer August Schryvers. Hij was toen nog nationaal V.S.O.-coordinator.

Uit zijn antwoord op enkele van onze vragen blijkt wel een stukje van zijn persoonlijkheid.

In verband met de volle groeifase van onze school in het begin van de jaren zestig, schreef hij:

"Wij, college's en leerlingen, voelden ons pioniers, die onder het kruisvuur van controlerende blikken van inspectie en homologatie, één na één de pijlers van het college te Westmalle optrokken."

En over zijn V.S.O.-werk schreef hij :

"Om de genoemde taken in enige mate aan te kunnen, zijn voortdurend studiewerk en veel lezen onontbeerlijk. Dat is het werk achter de schermen, dat een goed tegengewicht vormt met het optreden op de planken, omdat het je de gelegenheid geeft, na soms opwindende discussies en verre verplaatsingen, in de "late uurtjes" via het geschreven woord te "praten" met hen die met dezelfde vragen en opgaven als jezelf begaan zijn."

Die voortdurende studie en keiharde werklust bezorgde hem een grandioze carrière. Maar dat was voor hem geen doel, wel een middel om wetenschap en opvoeding door te geven aan de jongeren, met wie hij het trouwens best kon vinden. Immers, ook en vooral als MENS, was hij daar groot en groots genoeg voor.

Laat ons besluiten met de vragen die hijzelf in genoemd interview stelt over leraars en school:

"Hoe sterk ervaarde je van elke leraar doorheen zijn lessen en zijn aanwezigheid op school, dat hij zich inzet voor een taak die hij graag doet, wat moge blijken uit het enthousiasme en de steeds aanwezige nieuwheid en vindingsrijkheid; dat hij op inhoudelijk en methodisch vlak bijblijft door lektuur, door het volgen van beroepsvervolmaking, door het bijwonen van conferenties,... dat hij begaan is met zijn leerlingen, voor wie hij zo nodig wat extra-tijd over heeft?"

Ja, vrienden, de heer August Schryvers deed zijn werk graag, was enthousiast in zijn taak en wilde daarom zichzelf steeds en steeds meer vervolmaken, bijblijven. En ja, hij had ook tijd over voor zijn leerlingen, waarmee hij erg begaan was.

Wij bevelen U zijn zielerust aan in Uw gebeden.

Uit: Het Beertje nr. 89 (maart 1978)